ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ กิจกรรมค่าหนังสือเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เห็นควรนำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ ไปเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียนสีชมพูศึกษา และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง  รายละเอียด

คำสั่งโรงเรียน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่ผลงาน

ข่าวการศึกษา