ประกาศโรงเรียนสีชมพูศึกษา เรื่อง ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียนตามโครงการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ กิจกรรมค่าหนังสือเรียนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,031,473 บาท (สองล้านสาม รายละเอียด

คำสั่งโรงเรียน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่ผลงาน

ข่าวการศึกษา