จำนวนนักเรียน โรงเรียนสีชมพูศึกษา
ปีการศึกษา 2567
 
ระดับชั้น
ชั้นปี
ชาย
หญิง
รวม
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 
 
ม.1
182 227 409
ม.2
164 206 370
ม.3
123 198 321
รวม
469 631 1,100
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
 
ม.4
130 165 295
ม.5
142 183 325
ม.6
124 146 270
รวม
396 494 890
รวมทั้งสิ้น
865 1,125 1,990
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2567

-------------------------------------------------

จำนวนนักเรียน โรงเรียนสีชมพูศึกษา
ปีการศึกษา 2566
 
ระดับชั้น
ชั้นปี
ชาย
หญิง
รวม
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 
 
ม.1
177 211 388
ม.2
144 210 354
ม.3
152 178 330
รวม
473 599 1,072
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
 
ม.4
146 189 335
ม.5
131 154 285
ม.6
106 198 304
รวม
383 541 924
รวมทั้งสิ้น
856 1,140 1,996
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566

-------------------------------------------------

จำนวนนักเรียน โรงเรียนสีชมพูศึกษา
ปีการศึกษา 2565
 
ระดับชั้น
ชั้นปี
ชาย
หญิง
รวม
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 
 
ม.1
150 207 357
ม.2
162 183 345
ม.3
173 191 364
รวม
485 581 1,066
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
 
ม.4
134 163 297
ม.5
109 205 314
ม.6
90 143 233
รวม
333 511 844
รวมทั้งสิ้น
818 1,092 1,910
ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2565

-------------------------------------------------

จำนวนนักเรียน โรงเรียนสีชมพูศึกษา
ปีการศึกษา 2564
 
ระดับชั้น
ชั้นปี
ชาย
หญิง
รวม
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 
 
ม.1
166
181
347
ม.2
177
186
363
ม.3
176
191
367
รวม
519
558
1,077
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
 
ม.4
113
203
316
ม.5
92
148
240
ม.6
76
133
209
รวม
281
484
765
รวมทั้งสิ้น
800
1,042
1,842
ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

-------------------------------------------------

จำนวนนักเรียน โรงเรียนสีชมพูศึกษา
ปีการศึกษา 2563
 
ระดับชั้น
ชั้นปี
ชาย
หญิง
รวม
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 
 
ม.1
174
180
354
ม.2
177
191
368
ม.3
169
202
371
รวม
520
573
1,093
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
 
ม.4
93
147
240
ม.5
80
133
213
ม.6
84
147
231
รวม
257
427
684
รวมทั้งสิ้น
777
1,000
1,777
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

-------------------------------------------------

จำนวนนักเรียน โรงเรียนสีชมพูศึกษา
ปีการศึกษา 2562
 
ระดับชั้น
ชั้นปี
ชาย
หญิง
รวม
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 
 
ม.1
201
195
396
ม.2
187
206
393
ม.3
148
180
328
รวม
536
581
1,117
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
 
ม.4
91
142
233
ม.5
90
161
251
ม.6
84
141
225
รวม
265
444
709
รวมทั้งสิ้น
801
1,025
1,826
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

-------------------------------------------------

จำนวนนักเรียน โรงเรียนสีชมพูศึกษา
ปีการศึกษา 2562
 
ระดับชั้น
ชั้นปี
ชาย
หญิง
รวม
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 
 
ม.1
201
195
396
ม.2
187
206
393
ม.3
148
180
328
รวม
536
581
1,117
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
 
ม.4
91
142
233
ม.5
90
161
251
ม.6
84
141
225
รวม
265
444
709
รวมทั้งสิ้น
801
1,025
1,826
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

-------------------------------------------------

จำนวนนักเรียน โรงเรียนสีชมพูศึกษา
ปีการศึกษา 2561
 
ระดับชั้น
ชั้นปี
ชาย
หญิง
รวม
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 
 
ม.1
189
208
397
ม.2
151
180
331
ม.3
141
138
279
รวม
481
526
1,007
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
 
ม.4
95
159
254
ม.5
89
141
230
ม.6
85
143
228
รวม
269
443
712
รวมทั้งสิ้น
750
969
1,719
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

คำสั่งโรงเรียน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่ผลงาน

ข่าวการศึกษา