Home Administrator  
โรงเรียนสีชมพูศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น " เรียนรู้ดี มีวินัย คุณธรรมประจำใจ พลานามัยสมบูรณ์ "

นางสุภาวดี ภาระดี
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา

 

นางบุญสนอง สิรินันทเกตุ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

 

1. งานแผนงานวิชาการ
2. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
3. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้
4. งานทะเบียนนักเรียน
5. งานวัดผลและประเมินผล
6. งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
7. งานวิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา
8. งานห้องสมุดและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
9. งานนิเทศการศึกษา
10. งานแนะแนว
11. งานส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศของนักเรียน
12. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
13. งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
14. งานพัฒนากระบวนการบริหารจัดการกลุ่มสาระการเรียนรู้

 

เว็บไซต์งานทะเบียน
QR CODE

 

 

 

 

 

 
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
46 หมู่ 10 ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 40220
โทรศัพท์/โทรสาร 043-399584
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น