Home Administrator  
โรงเรียนสีชมพูศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น " เรียนรู้ดี มีวินัย คุณธรรมประจำใจ พลานามัยสมบูรณ์ "

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนสีชมพูศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 
ระดับชั้น
ชั้นปี
ชาย
หญิง
รวม
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ม.1
201
195
396
ม.2
187
206
393
ม.3
148
180
328
รวม
536
581
1,117
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.4
91
142
233
ม.5
90
161
251
ม.6
84
141
225
รวม
265
444
709
รวมทั้งสิ้น
801
1,025
1,826
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
ดาวน์โหลดข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

-------------------------------------------------

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนสีชมพูศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 
ระดับชั้น
ชั้นปี
ชาย
หญิง
รวม
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ม.1
189
208
397
ม.2
151
180
331
ม.3
141
138
279
รวม
481
526
1,007
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.4
95
159
254
ม.5
89
141
230
ม.6
85
143
228
รวม
269
443
712
รวมทั้งสิ้น
750
969
1,719
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561
ดาวน์โหลดข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561

-------------------------------------------------

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนสีชมพูศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 
ระดับชั้น
ชั้นปี
ชาย
หญิง
รวม
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ม.1
157
183
340
ม.2
155
145
300
ม.3
157
182
339
รวม
469
510
979
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.4
91
143
234
ม.5
88
154
242
ม.6
118
173
291
รวม
297
470
767
รวมทั้งสิ้น
766
980
1,746
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560
ดาวน์โหลดข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2560

-------------------------------------------------

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนสีชมพูศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 
ระดับชั้น
ชั้นปี
ชาย
หญิง
รวม
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ม.1
158
154
312
ม.2
163
199
362
ม.3
151
188
339
รวม
472
541
1,013
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.4
88
156
244
ม.5
121
177
298
ม.6
103
167
270
รวม
312
500
812
รวมทั้งสิ้น
784
1,041
1,825
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559
ดาวน์โหลดข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2559

-------------------------------------------------

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนสีชมพูศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 
ระดับชั้น
ชั้นปี
ชาย
หญิง
รวม
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ม.1
159
198
357
ม.2
155
191
346
ม.3
131
170
301
รวม
445
559
1,004
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.4
119
176
295
ม.5
104
166
270
ม.6
109
199
308
รวม
332
541
873
รวมทั้งสิ้น
777
1,100
1,877
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558
ดาวน์โหลดข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2558

-------------------------------------------------

 

 

 

 

 
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
46 หมู่ 10 ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 40220
โทรศัพท์/โทรสาร 043-399584
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น