Home Administrator  
โรงเรียนสีชมพูศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น " เรียนรู้ดี มีวินัย คุณธรรมประจำใจ พลานามัยสมบูรณ์ "

นายบรรลุ ชินน้ำพอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา
 

 

นายสมพร สุวรรณศรี
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

 

1. งานธุรการฝ่ายปกครอง
2. งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. งานธนาคารโรงเรียน
4. งานส่งเสริมระเบียบวินัยและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน
5. งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
6. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
7. งานส่งเสริมประชาธิปไตยและกิจกรรมนักเรียน
8. งานเวรสวัสดิการประจำวันและงานเวรยามรักษาการณ์
9. งานหัวหน้าระดับ
10. งานโรงเรียนคุ้มครองเด็ก
 

 

 

 

 

 
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
46 หมู่ 10 ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 40220
โทรศัพท์/โทรสาร 043-399584
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น