19 ก.ค. 65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (กิจกรรมซื้อวัสดุฝึก อุปกรณ์ การเรียนการสอน งานช่าง ม.ปลาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19,600 บาท

คำสั่งโรงเรียน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่ผลงาน

ข่าวการศึกษา