คำสั่งที่ 121/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมอนุกรรมการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลนักเรียนในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (Local Education Center information system : LEC) ของโรงเรียนสีชมพูศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

คำสั่งโรงเรียน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่ผลงาน

ข่าวการศึกษา