ประกาศ โรงเรียนสีชมพูศึกษา เรื่อง ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้  กิจกรรมค่าหนังสือเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีการศึกษา 2566  ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,031,473.00 บาท (สองล้านสามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน)  รายละเอียด

คำสั่งโรงเรียน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่ผลงาน

ข่าวการศึกษา