Home Administrator  
โรงเรียนสีชมพูศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น " เรียนรู้ดี มีวินัย คุณธรรมประจำใจ พลานามัยสมบูรณ์ "

 

 
   
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตรวจสอบผลการเรียน
กิจกรรม PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
 

----------------------------------------------

กิจกรรม PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนสีชมพูศึกษา
บทเรียน การอ่านจับใจความสำคัญจากบทความ
คุณครูยุพิน โทไข กลุ่มสาระการเรียนรู้ษาไทย

---------------------------------------------

กิจกรรม PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนสีชมพูศึกษา
บทเรียน การสะสมสารพิษในสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นได้อย่างไร
คุณครูจรรยา ครองยุทธ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

----------------------------------------------

กิจกรรม PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนสีชมพูศึกษา
บทเรียน สูตรการหาปริมาตรของทรงกระบอก
คุณครูอัญชุลี ทิพย์จักษ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

----------------------------------------------

เผยแพร่ผลงาน
การพัฒนาการอ่านเชิงคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่าน
เชิงคิดวิเคราะห์วิชาภาษาไทย
ปีการศึกษา 2559
ลำพึง ร้อยดา
 

 
การพัฒนารูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์
ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อเสริมสร้างวินัยในตนเอง ความคิดสร้างสรรค์
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง หลักการวาดภาพทัศนยภาพ รายวิชาทัศนศิลป์ 2
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสีชมพูศึกษา
ปีการศึกษา 2561
ชารีณัฏฐ์ ไชยสุรินทร์
 
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส ์(e-book)
เรื่อง การสร้างคำและประโยค
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ปีการศึกษา 2561
ลำพึง ร้อยดา
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
ที่ส่งเสริมการเขียนอย่างมีวิจารณญาณ
วิชาภาษาไทยพื้นฐาน
ตามแนวคิดการให้เหตุผลและการสะท้อนกลับ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ปีการศึกษา 2562
ลำพึง ร้อยดา
 

การพัฒนารูปแบบการสร้างชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความสามารถของครู
การจัดกระบวนการเรียนรู้ทักษะการคิดขั้นสูง
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
ปีการศึกษา 2562
บุญจันทร์ มูลกัน
 
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
รายวิชาวิทยาศาสตร์ 2 รหัสวิชา ว21102
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง ความร้อนรอบตัว
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ปีการศึกษา 2561
อารญา ผุยเบ้า
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และการคิดวิเคราห์ะห์ โดยการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ฃั้น (7Es)
เรื่อง ลมฟ้าอากาศรอบตัว
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ปีการศึกษา 2561
อารญา ผุยเบ้า
 
ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้
โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนวิฃาอาเซียนศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด
ปีการศึกษา 2561
วรวุฒิ ก้องเสียง
 
 

 
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
46 หมู่ 10 ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 40220
โทรศัพท์/โทรสาร 043-399584
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น