Home Administrator  
โรงเรียนสีชมพูศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น " เรียนรู้ดี มีวินัย คุณธรรมประจำใจ พลานามัยสมบูรณ์ "

 

กิจกรรมโรงเรียนสีชมพูศึกษา
วันที่ 16 มกราคม 2561
โรงเรียนสีชมพูศึกษา ร่วมกับ สพป.ขก.เขต5
จัดกิจกรรมวันครู ประจำปี 2562
อาคาร 40 ปี โรงเรียนสีชมพูศึกษา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

------------------------------------------------

วันที่ 12-14 ธันวาคม 2561
กิจกรรมกีฬาสีภายใน "ตะวันเกมส์" ครั้งที่ 43
สนามกีฬา โรงเรียนสีชมพูศึกษา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

-------------------------------------------------

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสีชมพูศึกษา
ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561
ณ บึงทามจั๊กจั่น อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

------------------------------------------------

วันที่ 23 ตุลาคม 2561
คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสีชมพูศึกษา
ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2561
ณ สนามกีฬาที่ว่าการอำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

------------------------------------------------

วันที่ 12 สิงหาคม 2561
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561
อาคาร 40 ปี สีชมพูศึกษา
โรงเรียนสีชมพูศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

-------------------------------------------------

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561
โรงเรียนสีชมพูศึกษาร่วมกับอำเภอสีชมพู
จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
อาคาร 40 ปี สีชมพูศึกษา
โรงเรียนสีชมพูศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

-------------------------------------------------

วันที่ 6-8 กรกฎาคม 2561
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2561
อาคาร 40 ปี สีชมพูศึกษา
โรงเรียนสีชมพูศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

------------------------------------------------

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณสวนสนามและของลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2561
สนามกีฬา โรงเรียนสีชมพูศึกษา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

-------------------------------------------------

วันที่ 26 มิถุนายน 2561
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2561
อาคาร 40 ปี สีชมพูศึกษา
โรงเรียนสีชมพูศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

-------------------------------------------------

วันที่ 14 มิถุนายน 2561
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
อาคาร 40 ปี สีชมพูศึกษา
โรงเรียนสีชมพูศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

------------------------------------------------

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ม.1 และ ม.4
อาคาร 40 ปี สีชมพูศึกษา
โรงเรียนสีชมพูศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

 

 
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
46 หมู่ 10 ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 40220
โทรศัพท์/โทรสาร 043-399584
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น