Home Administrator  
โรงเรียนสีชมพูศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น " เรียนรู้ดี มีวินัย คุณธรรมประจำใจ พลานามัยสมบูรณ์ "

 

คนเก่งสีชมพูศึกษา
กิจกรรมโรงเรียนสีชมพูศึกษา
วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2563
โรงเรียนสีชมพูศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา
สมาคมผู้ปกครอง ครู นักเรียน และศิษย์เก่า
จัดกิจกรรมวันครบรอบ 48 ปี สีชมพูศึกษาและผ้าป่าเพื่อการศึกษา
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

-----------------------------------------------

วันที่ 19 กันยายน 2562
โรงเรียนสีชมพูศึกษา รับการประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

------------------------------------------------

วันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562
กิจกรรม English Camp 2019 "My Dream Job"
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

------------------------------------------------

วันที่ 9 สิงหาคม 2562
กิจกรรมแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562
อาคาร 40 ปี โรงเรียนสีชมพูศึกษา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

-----------------------------------------------

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
เนื่องวันเฉลิมพระชนมพรรษา
อาคาร 40 ปี โรงเรียนสีชมพูศึกษา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

------------------------------------------------

วันที่ 13 มิถุนายน 2562
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2562
อาคาร 40 ปี โรงเรียนสีชมพูศึกษา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

------------------------------------------------

เผยแพร่ผลงาน
   
   
รูปแบบการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ
การพัฒนาการอ่านเชิงคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนโรงเรียนสีชมพูศึกษา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
Model for Academic Quality Development
โดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่าน
of Students in Sichomphusuksa School
เชิงคิดวิเคราะห์วิชาภาษาไทย
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2559
สุภาวดี ภาระดี
ลำพึง ร้อยดา
   

 
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
46 หมู่ 10 ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 40220
โทรศัพท์/โทรสาร 043-399584
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น