Home Administrator  
โรงเรียนสีชมพูศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น " เรียนรู้ดี มีวินัย คุณธรรมประจำใจ พลานามัยสมบูรณ์ "

   
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราห์ วิชาเคมีเพิ่มเติม
เรื่อง เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น
โรงเรียนสีชมพูศึกษา อาเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
ปีการศึกษา 2560
เกศพิบูลย์ ดีมูล
แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เชื้อเพลิงซากดึกดาบรรพ์และผลิตภัณฑ์
 
การพัฒนาการอ่านเชิงคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่า่นเชิงคิดวิเคราะห์วิชาภาษาไทย
ปีการศึกษา 2559
ลำพึง ร้อยดา
 
รายงานการวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนสีชมพูศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
สุทธาทิพย์  ศิริคุณ
 
รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์
ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ เทศบาลเมืองมหาสารคาม
ปีการศึกษา 2559
ดารุณี เดชยศดี

 

 
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
46 หมู่ 10 ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 40220
โทรศัพท์/โทรสาร 043-399584
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น