Home Administrator  
โรงเรียนสีชมพูศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น " เรียนรู้ดี มีวินัย คุณธรรมประจำใจ พลานามัยสมบูรณ์ "

นายนพพล จันทะพงษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา
 

 

นางสุภาพร สางห้วยไพร
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

 

1. งานธุรการฝ่ายบริการ
2. งานอนามัยโรงเรียนและโภชนาการ
3. งานสวัสดิการและปฏิคม
4. งานอาคารสถานที่
5. งานประชาสัมพันธ์
6. งานชุมชนสัมพันธ์และบริการสาธารณะ
7. งานโสตทัศนูปกรณ์
8. งานลูกจ้างประจำ ยาม นักการภารโรง แม่บ้านและยาม
9. งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 

 

 

 

 

 
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
46 หมู่ 10 ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 40220
โทรศัพท์/โทรสาร 043-399584
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น