Home Administrator  
โรงเรียนสีชมพูศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น " เรียนรู้ดี มีวินัย คุณธรรมประจำใจ พลานามัยสมบูรณ์ "

 

 

จัดซื้อ-จัดจ้าง ปี พ.ศ.2560
------------------------------------------
จัดซื้อ-จัดจ้าง ปี พ.ศ.2561
------------------------------------------
จัดซื้อ-จัดจ้าง ปี พ.ศ.2562
------------------------------------------
จัดซื้อ-จัดจ้าง ปี พ.ศ.2563
------------------------------------------

 

 
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
46 หมู่ 10 ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 40220
โทรศัพท์/โทรสาร 043-399584
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น